2019.03.20
  • Családsegítés
  • Elemi csapás kárvallottjai
  • Menekültek
  • Hajléktalan ellátás
  • Határainkon innen és túl élő szegények támogatása.
„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét.”

Példabeszédek Könyve 19:17

"Oltalom és segítség: komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára" - pályázati projekt

Pályázó: Oltalom Karitatív Egyesület
Pályázat azonosító jele: TÁMOP-1.4.1-11/2-2012-0020
Címe:"Oltalom és segítség:komplex képzési és foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára"
Támogatás összege: 38.313.732,- Ft
Projekt futamideje: 2012.09.03. - 2014.02.28.

"Projektünk célja az Oltalom Karitatív Egyesület (OKE) ellátórendszerének szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan személyek készségeinek, képességeinek rehabilitációja, személyiség- és kompetenciafejlesztés, valamint piacképes szakmaelsajátítás támogatása révén társadalmi kirekesztődésük megszüntetése, munkaerő-piaci helyzetük javítása, továbbá a helyi szükségleteket kielégítő közösségi feladatellátásba való involválásuk révén átmeneti, támogatott foglalkoztatásuk, mely kaput tár a nyílt munkaerőpiacon való tartós megkapaszkodásuk előtt is.

KÉPEK A PROJEKTRŐL

2015. március 10.
Mária Gondozóház Esztergom
A Mária Gondozóház átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, időskorúak gondozóháza, amely azoknak az időskorúaknak, valamint a 18. életévüket betöltött beteg személyeknek biztosít ellátást, akik betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni önmagukról.
Ideiglenes jelleggel, legfeljebb egy évi időtartamra, teljes körű ellátást biztosítunk. Ez az időtartam, orvosi szakvélemény alapján, egy alkalommal még egy évvel meghosszabbítható. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. A kérelem benyújtását követően a megfelelő, személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében az előgondozást végző személy tájékozódik az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről, továbbá felkészíti az ellátást igénylőt az intézményi elhelyezésre.
Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével az intézmény, illetve az intézményvezető megállapodást köt. A megállapodás tartalmazza az intézményi ellátás időtartamát, az intézmény által nyújtott szolgáltatások körét, formáját, módját, valamint a személyi térítési díj megállapítására és fizetésére vonatkozó szabályokat.

Az ellátottak köre, jellemzői:

A gondozóház országos befogadóként működik, de jellemzően Esztergomból és vonzáskörzetéből, valamint Budapestről érkeznek az igénybevevők.
Az engedélyezett férőhelyek száma: 23 fő
Az ellátottak száma (2009. december 31-i állapot): 22 fő


Ellátás jellemzői:

Az otthon az ellátást igénybe vevő részére állapotának megfelelő teljes körű személyes gondoskodást nyújt a megállapodás fennállásáig. A gondoskodást az idősek átmeneti otthonára vonatkozó hatályos jogszabályok (Szociális törvény és végrehajtási rendeletek) és szakmai előírások (az Otthon Szakmai Programja és Házirendje) alkalmazásával és betartásával végzi. Így a gondoskodás kiterjed a lakhatásra, a fűtésre, világításra, étkezésre, mosásra, orvosi ellátásra, szakrendelőbe való irányításra, a rehabilitáció megszervezésére, a teljes körű ápolásra, gondozásra és a szabadidő
hasznos eltöltésére irányuló foglalkoztatásra. Ezeket a szolgáltatásokat az otthon a szakmai program szerint biztosítja. Az otthon által térítés ellenében nyújtott szolgáltatások körét a Házirend tartalmazza.
Térítésmentesen nyújtott szolgáltatások: férfiak borotválása, ügyintézés és a bevásárlásban való segítségnyújtás.
Térítés ellenében nyújtott szolgáltatások: pedikűr, manikűr, fodrász, kulturális programok, magán mentőszolgálat igénybevétele, gyógyászati és testközeli eszközök, higiéniai felszerelések, alaplistán kívüli gyógyszerek.

Mária Gondozóház, Esztergom
Cím: 2500 Esztergom, Hajnal utca 16.
Telefon és fax: (06 33) 401-955, (06 20) 610  5157
E-mail: mariagondozohaz@citromail.hu , mariagondozohaz@invitel.hu
Vezető: Szabó Krisztina
otthonvezető