SocialDialogue for Human Dignity (SD4HD) – Projekt

Az Oltalom Karitatív Egyesület 2019-2021. közötti időszakban koordinátorként Erasmus + projektet valósít meg két partnerrel: a manchesteri Bolton at Home, és a berlini SozialLabel szervezetekkel.
A projekt címe: SocialDialogue for Human Dignity (SD4HD)
A projekt / tanúsítvány száma:2019-1-HU01-KA204-060935

A projekt leírása:
A hajléktalanság a szegénység és a társadalmi kirekesztés legszélsőségesebb formája, mely sérti az emberi méltóságot és az alapvető emberi jogokat. A hajléktalanság gyakorlatilag minden tagállamban megnövekedett számos tényező miatt, például a gazdasági válság, a társadalmi változások, a kisebbségek elleni diszkrimináció vagy a rosszul szabályozott migrációs kérdések miatt. Ezen kívül néhány országban nincs elegendő szociális lakás és megfizethető lakhatás. Az európai tagállamoknak rendelkezniük kell a hajléktalanságról szóló nemzeti stratégiával, és harmonizálni szükséges az EU irányelveivel is, melyekre szeretnénk a projekt végén javaslatot tenni, és helyi, valamint európai képviselőink számára benyújtani állásfoglalásunkat, javaslattételünket. Jelen probléma folyamatosan fennáll, és a szélsőséges hangok növekednek a mindennapi életben. A civil szervezetek szerepe nagyon fontos a társadalom tájékoztatása, oktatása és elősegítése érdekében, hogy hangsúlyosabbá és befogadóbbá váljanak.
A 24 hónapos stratégiai partnerség felnőtt tanulás kategóriában jó gyakorlatok cseréjeként, partnertalálkozók alkalmával, egymástól tanulás tapasztalatcsere révén valósul meg.

A projekt fő célja az európai társadalmak szenzibilizálása és a többség befogadó hozzáállásának erősítése hajléktalan emberek iránt. Reméljük, hogy javulnak a hajléktalanok életkörülményei és a szállók kezelésének minősége.
Terjesztési tevékenységként szeretnénk felnyitni a nagy társadalom szemét arra, hogy a hajléktalan emberek nem ellenségek.
Célként fogalmazzuk meg, hogy egy állásfoglalás, nyilatkozat kiadásával elősegítsük a partnerországok helyi, régiós, és nemzetközi átfogó stratégiáját megoldási lehetőséget biztosítva a lakhatási nehézségekben küzdők életminőségének javítása, illetve a nemzeti lakáspolitika kialakításának érdekében.

Első találkozónk, a kick-off meeting a koordinátor helyszínén, Budapesten, az Oltalom Karitatív Egyesület központjában valósult meg.
Több funkciója is volt ennek a rendezvénynek. Meghívtuk a magyar iroda, a Tempus Közalapítvány munkatársait, akik megismerkedhettek a partnerekkel, és köszöntettek mindenkit a projektben, valamint hasznos és segítő tanácsokkal láttak el mindnyájunkat az indítás alkalmával. A résztvevők megismerkedhettek egymással, hiszen több alkalommal már mindkét szervezettel dolgoztunk együtt, de ebben a felállásban a három szervezet még nem vett részt partnerségi együttműködésben. Mindezeken túl a projekt menetrendjét beszéltük át.

A koronavírus helyzet projektünkre is hatással van, így sajnos egyelőre a 2020. májusában Berlinbe tervezett partnertalálkozó nem tudott megvalósulni. Minden partner figyelemmel kíséri, és tájékoztatja egymást az aktuális járványügyi helyzetről, hogy a berlini találkozó minél hamarabb és természetesen biztonságosan megvalósulhasson.

________________________________________________________

The Oltalom Charity Society is implementing an Erasmus+ project with two partners as coordinators: Bolton at Home in Manchester and Sozial Label in Berlinfor the period from 2019 to 2021.
Project title: Social Dialogue for Human Dignity (SD4HD)
Project/ certificate number: 2019-1-HU01-KA204-060935

Project description:
Homelessness is the most extreme form of poverty and social exclusion, violating human dignity, and fundamental human rights. Homelessness has increased practically in all Member States due to several factors: the economic crisis, social change, discrimination against minorities, or poorly regulated migration issues. Besides, some countries do not have sufficient social housing and affordable housing. The European Member States must have a national strategy on homelessness, and it is also necessary to harmonize with the EU directives, which we would like to propose at the end of the project and submit our resolution to our local and European representatives. This situation is a continuous problem, and radical voices can be heard more and more in everyday life. The role of non-governmental organizations is particularly importantin order to inform, educate, and help society to become more emphatic and recipient. The 24-month strategic partnership is implemented in the adult learning category during partner meetingsas an exchange of good practices,andlearning from each other.

The main aim of the project is to sensitize European societies and strengthen the inclusive attitude of the majority towards homeless people. We hope that the living conditions of the homeless and the quality of homeless shelters will improve. As a dissemination activity, we want to open the eyes of society to the fact that homeless people are not enemies.

We aim to promote the comprehensive local, regional, and international strategy of the partner countries by issuing a resolution and a declaration. This also provides a solution to improve the quality of life of people in housing difficulties and to develop a national housing policy.

Our first meeting, the kick-off meeting, took place at the coordinator’s site in Budapest, at the headquarters of the Oltalom Charity Society. This event had several functions. We invited the staff of the Hungarian office, the Tempus Public Foundationwho got to know the partners and greeted everyone in the project, as well as provided useful and helpful advice to all of us at the beginning. The participants were able to get to know each other, as we have already worked with both organizations on several occasions, but in this line-up, the three organizations have not participated in a partnership. Also, we discussed the project schedule.

The coronavirus situation is also affecting our project, so unfortunately the partner meeting scheduled for May 2020 in Berlin has not taken place yet. Each partner will follow with attention to the current epidemiological situation and keep informed so that the Berlin meeting can take place as quickly and safely as possible.

________________________________________________________

Die Karitativer Verein Oltalomzwischen den Zeitabschnitt: 2019-2021 wird ein Erasmus+ Projekt mit zwei Partnern als Koordinator durchführen: Bolton at Home in Manchester und Sozial Label in Berlin.

Projekttitel: Sozialer Dialog für die Menschenwürde (SD4HD)
Projekt/Zertifikatsnummer: 2019-1-HU01-KA204-060935

Projektbeschreibung:

Obdachlosigkeit ist die extremste Form von Armut und sozialer Ausgrenzung, die die Menschenwürde und den grundlegenden Menschenrechten verletzt. Die Obdachlosigkeit hat in allen Mitgliedstaaten aufgrund einer Reihe von Faktoren zugenommen, wie z. B. der Wirtschaftskrise, des sozialen Wandels, der Diskriminierung von Minderheiten oder schlecht regulierter Migrationsprobleme. Darüber hinaus verfügen einige Länder nicht über ausreichend Sozialwohnungen und bezahlbaren Wohnraum. Die europäischen Mitgliedsstaaten müssen eine nationale Strategie zur Bekämpfung der Obdachlosigkeit haben, und es ist auch notwendig, mit den EU-Richtlinien, in Einklang zu kommen.Wir möchten diese Richtlinien am Ende des Projekts vorschlagen und unsere Entschließung und unseren Vorschlag den lokalen und europäischen Vertretern vorlegen.Das aktuelle Problem besteht weiterhin und extreme Stimmen nehmen im Alltag zu.Die Rolle von NRO ist sehr wichtig, um die Gesellschaft zu informieren, aufzuklären und ihnen zu helfen, nachdrücklicher und integrativer zu werden.Die 24-monatige strategische Partnerschaft wird in der Kategorie Erwachsenenbildung als Austausch bewährter Verfahren während Partnertreffen durch den Austausch von Lernerfahrungen untereinander umgesetzt.

Hauptziel des Projekts ist es, die europäischen Gesellschaften zu sensibilisieren und die integrative Haltung der Mehrheit gegenüber Obdachlosen zu stärken.
Wir hoffen, dass sich die Lebensbedingungen der Obdachlosen und die Qualität der Betreuung in den Wohnheimen verbessern.
Als Verbreitungsaktivität wollen wir die Augen der großen Gesellschaft für die Tatsache öffnen, dass Obdachlose keine Feinde sind.
Ziel ist es, eine umfassende lokale, regionale und internationale Strategie der Partnerländer zu fördern, indem eine Entschließung und eine Erklärung herausgegeben werden, die eine Lösung zur Verbesserung der Lebensqualität von Menschen in Wohnungsnot und zur Entwicklung einer nationalen Wohnungspolitik bieten.

Unser erstes Treffen, das Kick-off-Treffen, fand am Standort des Koordinators in Budapest am Sitz der Karitativer Verein Oltalomstatt.Diese Veranstaltung hatte mehrere Funktionen.
Wir luden die Mitarbeiter des ungarischen Büros, die Tempus Public Foundation, ein, die die Partner kennen lernten, alle Projektmitarbeiter begrüßten und uns alle beim Start nützliche und hilfreiche Ratschläge gaben.Die Teilnehmer konnten sich kennenlernen, da wir bereits mehrfach mit beiden Organisationen zusammengearbeitet haben, aber in dieser Aufstellung haben die drei Organisationen noch nicht an einer Partnerschaft teilgenommen.Zusätzlich haben wir den Projektplan besprochen.

Die Coronavirus-Situation wirkt sich auch auf unser Projekt aus, so dass das für Mai 2020 geplante Partnertreffen in Berlin leider nicht möglich war.
Jeder Partner wird sich gegenseitig über die aktuelle epidemiologische Situation überwachen und auf dem Laufenden halten, damit das Berliner Treffen so schnell wie möglich und natürlich sicher stattfinden kann.